logo
miljpoicy

Miljöpolicy

Vi skall ständigt sträva efter att minska den negativa miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till. Detta gäller framför allt miljöpåverkan från transporter och våra utsläpp av illaluktande ämnen.

Vi skall bedriva vår verksamhet så att risken för olyckor minimeras. Arbetsmiljön skall vara sådan att arbetet leder till god hälsa.

Varje förändring skall föregås av en bedömning ur ett säkerhets, hälso och- miljöperspektiv. Ambitionen är att förändringar ska förebygga uppkomsten av risker, ohälsa och negativ miljöpåverkan.

Vi skall följa de lagar och krav som gäller för vår verksamhet.

Denna policy är fastställd av Linda/Sven Eriksson 2009-05-18