Miljöpolicy

Jag som driver salong La Femme heter Linda Eriksson. På salongen arbetar vi med, och säljer miljövänliga produkter så långt det är möjligt.

  • Vi kommer ständigt sträva efter att minska den negativa miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till. Detta gäller framför allt miljöpåverkan av salongens transporter och våra utsläpp av illaluktande ämnen.
  • För oss är det en självklarhet att arbeta i en miljö som inte utgör eller minimerar hälsorisker för oss som frisörer. Vi vill inte heller utsätta våra kunder för onödiga hälsorisker och allergiframkallande produkter.
  • Vi skall bedriva vår verksamhet så att risken för olyckor minimeras.
  • Arbetsmiljön skall vara sådan att arbetet leder till god hälsa.
  • Varje förändring skall föregås av en bedömning ur ett säkerhets-, hälso- och miljöperspektiv. Ambitionen är att förändringar ska förebygga uppkomsten av risker, ohälsa och negativ miljöpåverkan.
  • Vi skall följa de lagar och krav som gäller för vår verksamhet.
  • Vi källsorterar farligt avfall, såsom kemikalier, elektronik, batterier mm.

Denna policy är fastställd av Linda och Sven Eriksson 2009-05-18.

Policyn är uppdaterad 2019-01-04